Αντιθρομβωτική Αγωγή

Αντιθρομβωτική Αγωγή

mWAmVPyt_normalΟδηγίες του ACCP για την αντιπηκτική αγωγή στην Εν τω Βάθει Φλεβοθρόμβωση (2016):
Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report