Τα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθενούς (ν.2071/1992)

Τα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθενούς (ν.2071/1992)

1. Ο ασθενής έχει το δικαίωµα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκοµείου,
τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθενείας του.

2. Ο ασθενής έχει το δικαίωµα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν µε τον οφειλόµενο
σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαµβάνει όχι
µόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις
παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαµονή, την κατάλληλη µεταχείριση και
την αποτελεσµατική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

3. Ο ασθενής έχει το δικαίωµα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή
θεραπευτική πράξη του πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς
µε µερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώµατος
γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόµο ενεργεί για λογαριασµό του.

4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ότι αφορά την κατάστασή
του. Το συµφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την
πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση
του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηµατίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών,
κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων της καταστάσεώς του και να λαµβάνει
αποφάσεις ο ίδιος ή να µετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατό να
προδικάσουν τη µετέπειτα ζωή του.

5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρµογής της παρ.3, έχει το
δικαίωµα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που
ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορµής εφαρµογής σε αυτόν
ασυνήθων ή πειραµατικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η
εφαρµογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαµβάνει χώρα µόνο ύστερα από
συγκεκριµένη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή µπορεί να ανακληθεί
από τον ασθενή ανά πάσα στιγµή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως
ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του µε
σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συµµετοχή του
είναι δικαίωµά του και µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή.

6. Ο ασθενής έχει το δικαίωµα στο µέτρο και στις πραγµατικές συνθήκες που
αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας
των πληροφοριών και του περιεχοµένου των εγγράφων που τον αφορούν, του
φακέλου των ιατρικών σηµειώσεων και ευρηµάτων, πρέπει να είναι εγγυηµένος.

7. Ο ασθενής έχει το δικαίωµα του σεβασµού και της αναγνωρίσεως σ’ αυτόν των
θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

8. Ο ασθενής έχει το δικαίωµα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρµοδίως
διαµαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών
και αποτελεσµάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ